เสียงคืออะไรและมีกี่ประเภท คลิปนี้มีคำตอบ

เสียงถูกส่งต่อมาถึงหูของเราในรูปแบบของคลื่นเสียง โดยแต่ละคลื่นจะมีค่าความถี่จำเพาะเสียง โดยทั่วไปมักประกอบด้วยหลายคลื่นเสียงที่ความถี่ต่างๆตั้งแต่ความถี่ต่ำ เช่น เสียงทุ้ม ของเบส เสียงพูดของผู้ชาย จนถึงความถี่สูง เช่น เสียงร้องของเด็กทารก และเสียงอื่ืนๆทีมี ความถี่อยู่ระหว่างนี่ แต่ละความถี่ทําให้เกิดคลื่นเสียงจำเพาะที่สามารถส่งต่อผ่านตัวกลาง ต่างๆได้ เช่น ผนัง พืน หรือ ฝาเพดาน

เสียงมีมากกว่า 1 ประเภท เมือเทียบจากการวัดและชนิดแหล่งกําเนิด การทําความเข้าใจ เสียงแต่ละชนิดมีความสาํ คัญต่อการจัดการเสียงรบกวน ซงอาจจะต้องใช้วิธีทีแตกต่างกัน ออกไป โดยเสียงสามารถแบ่งได้เป็น 2 ประเภทใหญ่ๆ ได้แก่

AIRBORNE SOUND

เป็นเสียงประเภททีเราสามารถได้ยินทั่วไปในครัวเรือน มีตัวกลางเป็นอากาศ แหล่ง กําเนิดเสียงประเภทนี้ เช่น เสียงจากทีวี การพูดคุย เสียงเพลง และเสียงเกม เป็นต้น

IMPACT SOUND

เสียงประเภทนี้เกิดจากพลังงานที่กระทบต่อพืนผิว เช่น เพดาน ผนัง และพืน และทําให้ เกิดการสันสะเทือนของตัวกลางทีเป็นของแข็งนันๆ แหล่งกําเนิดเสียงประเภทนี เช่น การเดิน การลากเก้าอีบนพืน การเคาะประตู โดยเสียงประเภทนีมักมีความถี่ต่ำเมือเทียบ กับอีกประเภทหนึง แต่สามารถจัดการกับเสียงประเภทนีได้ยากกว่า

ซึ่งการจัดการเสียงรบกวนก็มีวัสดุที่มีความหนาแน่นสูงมาติดตั้งเพื่อป้องกันเสียงอาทิเช่น PU FOAM , Polyester Fibre , MLV หรือแม้แต่แผ่นยางกันเสียง เป็นต้น

หากคุณต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยววัสดุที่ใช้ในการกันเสียงรบกวน สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่แบรนด์ HyperSheet

ผ่านช่องทาง LINE ID @PTIRUBBER. 

Tel: 022577145 Tel: 0863077319

Email: info@ptigroups.com 

Leave a Reply